Aktualności

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru

Prezydent Miasta Częstochowy

ogłasza

konkurs na kandydata na stanowisko

Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza

z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kilińskiego 15

1. Niezbędne wymagania:

1)    wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych,

2)    minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe,

3)    minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu instytucjami kultury związanymi z działalnością teatralną lub w ich nadzorowaniu,

4)    brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)    korzystanie z pełni praw publicznych,

6)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

7)    brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104),

8)    brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowisk kierowniczych,

9)    przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

2. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość zakresu działalności teatru,

2)    znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz aktów wykonawczych do ww. ustawy,

3)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym,

4)    znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym,

5)    znajomość przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6)    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,

7)    znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,

8)    znajomość przepisów ustawy kodeks pracy,

9)    umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań,

10)  znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,

11)  znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych,

12)  umiejętność kierowania zespołem,

13)  zdolności organizacyjne,

14)  umiejętność negocjacji,

15)  umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

16)  kreatywność,

17)  komunikatywność,

18)  umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

1)    zarządzanie teatrem i reprezentowanie instytucji na zewnątrz,

2)    zatrudnianie i zwalnianie pracowników,

3)    odpowiedzialność za działalność programową i realizację zadań,

4)    przedstawianie organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

5)    gospodarowanie mieniem teatru.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)    list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,

2)    skan lub kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

3)    skany lub kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

w tym:

a)       dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 5–letniego doświadczenia zawodowego,

b)      dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu instytucjami kultury związanymi z działalnością teatralną lub w ich nadzorowaniu,

4)    kwestionariusz osobowy - kompletnie wypełniony i opatrzony własnoręcznym, odręcznym podpisem,

5)    oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

6)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

7)    oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

8)    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w ofercie pracy - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

9)    oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 104) - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

10)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem,

11)  pisemne opracowanie obejmujące 3 sezony artystyczne autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, zawierającego wizję organizacyjną i/lub restrukturyzacyjną, z uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji i jej potencjału rozwojowego, opatrzone własnoręcznym, odręcznym podpisem. Opracowanie to, o objętości maksymalnej 20 stron formatu A4 należy przygotować w podziale na poszczególne sezony artystyczne.

Wszystkie strony oferty (zapisane i niezapisane) winny być oznaczone kolejnymi numerami.

Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być sporządzone w języku polskim. W przypadku dołączania do oferty dokumentów w języku obcym, obowiązkowo dołączyć należy do oferty ich tłumaczenie przysięgłe na język polski. Koszt tłumaczenia pokrywa osoba składająca ofertę.

5.  Wymagane dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa, w terminie od dnia 26 marca 2024 roku do dnia 26 kwietnia 2024 roku,  w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać - Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta Częstochowy).

Kandydat może uzyskać informacje na temat działalności Teatru im. Adama Mickiewicza
w Częstochowie oraz dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania ww. instytucji, w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, Aleja Najświętszej Maryi Panny 45A, a także może kontaktować się w tej sprawie pod numerem telefonu 34 37 07 327.

Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych ofert - do dnia 31 lipca 2024 roku.

 

6.  Osoby, które złożą ofertę, poinformowane zostaną o wyniku rozpatrzenia ofert. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.

Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego prosi się kandydatów o podanie adresu e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.

Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod numerami telefonu: 34 37 07 228 lub 34 37 07 286.

7.  Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl

8. Osoba, która zatrudniona zostanie  na stanowisku Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zobowiązana będzie do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie
z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Obowiązywać ją będą zakazy wynikające z  art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1090).