Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.teatr-mickiewicza.pl

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-10-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Najpoważniejsze zidentyfikowane ograniczenia dostępności:
  Niektóre zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości;
  W niektórych materiałach multimedialnych brakuje napisów dla niesłyszących, transkrypcji oraz opisów tekstowych;
  Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Powody braku spełniania wymagań

 • Treści zewnętrzne.
 • Dokumenty archiwalne.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-01-04.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Szydłowski, iod@teatr-mickiewicza.pl.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 • Śląskie
 • Częstochowski
 • Częstochowa
 • Częstochowa
 • Kilińskiego 15
 • 42-202 Częstochowa

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczono 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 30 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking miejski znajduje się wzdłuż ulicy Jasnogórskiej po obu stronach jezdni, na odcinku pomiędzy ulicami Kilińskiego i Dąbrowskiego.
 • Parking płatny, zamknięty znajduje się również przy ulicy Kilińskiego po prawej stronie jezdni

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Jasnogórskiej i Kilińskiego. Brak platformy podjazdowej.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Jeśli nie możesz pokonać schodów udaj się do Biura Promocji, do którego wejście znajduje się przy ulicy Jasnogórskiej na poziomie chodnika. Biuro Promocji czynne jest w godzinach 8-16.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami wejściowymi znajduje się mały korytarz, z którego otwierając drzwi wahadłowe przejdziesz do holu kasowego. Na lewo od wejścia, w odległości około 10 metrów, znajduje się kasa biletowa. Hol ma kształt prostokąta. Pod prawą ścianą przy oknie znajduje się kanapa. Kolejne drzwi wahadłowe oddzielają hol kasowy od holu przy scenie kameralnej, gdzie po lewej i prawej stronie znajdują się toalety. Dotarcie do nich jest utrudnione, ponieważ poziom podłogi obniża się i trzeba pokonać dwa stopnie schodów.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia teatru znajdują się na 5 kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać jedynie za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta znajduje się w holu przy scenie kameralnej po prawej stronie od wejścia głównego. Dotarcie do toalety wiąże się z pokonaniem schodów pomiędzy holem kasowym, a bocznym korytarzem przy scenie kameralnej.
 • Do łazienki prowadzą schody.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje