Bilety » REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 W związku z wprowadzeniem  z dniem 21.04.2015 roku sprzedaży biletów online za pośrednictwem strony internetowej www.teatr-mickiewicza.pl

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie

wprowadza i podaje do wiadomości P.T. Widzów:

 

REGULAMIN

SPRZEDAŻY BILETÓW ONLINE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów online, zwany dalej Regulaminem określa wyłącznie zasady zakupu biletów i nie dotyczy ich rezerwacji.
 2. Rezerwacja biletów na wydarzenia artystyczne w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, odbywa się zgodnie z warunkami rezerwacji określonymi na stronie http://www.teatr-mickiewicza.pl/spektakl,rezerwacja,24
 3. Sprzedaż i dystrybucja biletów jest prowadzona przez Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Kilińskiego 15, NIP 573-030-27-04  , REGON 000279255,   wpisany – za nr KPS 402.4. -  do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy, zwany dalej Teatrem.
 4. Płatności obsługiwane są za pośrednictwem systemu płatniczego zorganizowanego przez  Pay Pro  Spółka Akcyjna,  z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, (60-327 Poznań), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza, zwana dalej Pay Pro.
 5. Pay Pro, na mocy posiadanych uprawnień,  obsługuje płatności za pośrednictwem agenta -  DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, ((60-327 Poznań),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164,  zwaną dalej operatorem płatności, działającą przy użyciu własnego serwisu internetowego  www.przelewy24.pl .
 6. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego zorganizowanego przez Pay Pro i obsługiwanego przez jej agenta DialCom24 Sp. z o.o.

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAKUPU BILETÓW ONLINE

§2

 

 1. Zakup biletów online  poprzedza zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Teatrem, za pośrednictwem strony internetowej Teatru www.teatr-mickiewicza.pl,
 2. Zawarcie umowy sprzedaży online wymaga od Kupującego spełnienia następujących czynności:

1)    złożenia  zamówienia online,

2)   wypełnienia formularza o nazwie „ Twoje dane”,

3)   uiszczenia zapłaty za zamówienie, w formie przelewu elektronicznego, za pośrednictwem serwis www.przelewy24.pl ,

4)   otrzymania potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail,

 1. Dokonanie zakupu biletów online jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Kupującego.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego błędnych lub nieprawdziwych danych w formularzu „Twoje dane”.
 3. Zakup biletów uważa się za dokonany z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Kupującego.
 4. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego zapłaty za zamówienie w ciągu 20 minut od wysłania zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 5. Jeżeli zamówienie zostało anulowane z powodu braku potwierdzenia zapłaty przez bank Kupującego, pomimo pobrania zapłaty przez operatora płatności, to pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy Kupującego lub może zostać wykorzystana przy kolejnym zakupie biletów online.
 6. O trybie postępowania w sytuacji, o której mowa w ust. 7 Kupujący zostanie zawiadomiony drogą e-mail przez operatora płatności, z którym należy się wówczas kontaktować, bez pośrednictwa Teatru, na adres: serwis@przelewy24.pl
 7. Po potwierdzeniu  realizacji zamówienia i w celu okazania biletu w Teatrze, Kupujący może skorzystać z dwóch, podanych niżej możliwości:

1)    samodzielnie dokonać wydruku biletu. Do wydruku biletu należy używać białego papieru w formacie A4, tak, aby kody na wydruku były wyraźne.  Biletu nie należy zginać.

2)   okazać w Teatrze urządzenie elektroniczne [telefon (smartfon), tablet] dla odczytania biletu bezpośrednio z ekranu urządzenia.

 1. Bilet wydrukowany zgodnie z zasadami podanymi w ust. 9 pkt 1 oraz bilet okazany w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt 2 stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym, na które został zakupiony.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety wadliwie wydrukowane, uszkodzone lub zagubione przez Kupującego lub za wady urządzenia elektronicznego uniemożliwiające odczytanie biletu.
 3. System sprzedaży online  umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na dane wydarzenie artystyczne.
 4. W przypadku potrzeby lub konieczności zakupu jednorazowo większej liczby biletów  niż określona w ust. 12, należy się kontaktować telefonicznie z Teatrem pod nr 343723327(47,57) ( Biuro Obsługi Widzów) lub 343723306 (Kasa biletowa), w celu rezerwacji biletów i ustalenia innych warunków zakupu, nie objętych niniejszy Regulaminem.
 5. Zakup biletów online dotyczy biletów normalnych i ulgowych. Z biletów ulgowych mogą korzystać: emeryci i renciści; studenci oraz młodzież ucząca się.
 6. Osoby, które zakupiły ulgowe bilety online są zobowiązane do okazania, przed wejściem na widownię Teatru, wraz z biletem również dokumentu uprawniającego do zniżki. Bilety ulgowe bez okazania dokumentu uprawniającego do ulgi są nieważne.
 7. Cena biletu, podana przez Teatr w systemie sprzedaży online, jest ceną brutto zawierającą należny podatek VAT.
 8. Do ceny biletu online, o której mowa w ust. 16, operator płatności dolicza prowizję serwisu www.przelewy24.pl.
 9. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 04 listopada 2014 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1544) sprzedaż biletów online, której dotyczy Regulamin, nie podlega fiskalizacji, dlatego kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Kupujący, w celu otrzymania faktury VAT, winien w procesie zamawiania, w formularzu „Twoje dane” zaznaczyć opcję faktura VAT.
 11.  Sprzedaż biletów online zostaje zakończona na 2 godziny przed terminem rozpoczęcia danego wydarzenia artystycznego. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży online w innym terminie, bez konieczności podawania przyczyny.  Informacja o zmianie godziny zamknięcia sprzedaży biletów online zostanie podana do wiadomości Kupujących na stronie www.teatr-mickiewicza.pl
 12. Brak możliwości zakupu biletów online nie oznacza braku biletów w kasie biletowej Teatru.

 

 

   ZWROT CENY BILETU

§3

 

 1. Zakupiony bilet nie podlega zwrotowi, poza przypadkami określonymi w ust. 2
 2.  W przypadku, gdy wydarzenie artystyczne  nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr dokona zwrotu równowartości ceny biletów online  - w  terminie do 30 dni od dnia odwołania  wydarzenia.
 3. Zwrot ceny biletu online może, zgodnie z wnioskiem Kupującego, nastąpić:

1)     za pośrednictwem systemu sprzedaży www.Przelewy24,  zgodnie z dyspozycją Teatru, bez pobierania przez system żadnych dodatkowych opłat obciążających Kupującego,

2)    bezpośrednio na rachunek bankowy Klienta z rachunku bankowego Teatru,

3)   gotówką w Kasie biletowej Teatru,

     z zastrzeżeniem ust. 4 – 8.

 1.  Kupującemu, który, na swoje żądanie otrzymał  fakturę online, Teatr sporządzi i doręczy fakturę korygującą na adres e-mail Kupującego lub na wskazany przez Klienta adres pocztowy.  
 2. Fakturę korygującą Kupujący winien  wydrukować (przesyłka online), podpisać  i zwrócić do Teatru  osobiście lub przesyłką listową na adres: Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (42-200 Częstochowa) ul. Kilińskiego 15.  
 3. Otrzymanie przez Teatr podpisanej przez Klienta faktury korygującej jest warunkiem zwrotu ceny biletu.  
 4. Kupujący, który wybrał formę zwrotu ceny biletu gotówką w Kasie biletowej Teatru, jest zobowiązany do podania kasjerowi nr transakcji zakupu biletu online  oraz do pokwitowania odbioru ceny biletu. 
 5. 8.     Zwrotowi podlega cena widniejąca na bilecie, tj. cena o której mowa w § 2 ust. 16. Prowizja pobrana od Kupującego przez serwis www.przelewy24.pl nie podlega zwrotowi.  

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§4

 

 1. Teatr jest administratorem danych osobowych  uzyskanych od Kupującego w toku sprzedaży biletów online, z zastrzeżeniem zapisów ust. 5 i 6
 2. Złożenie przez Kupującego zamówienia w systemie sprzedaży biletów online i wypełnienie formularza „ Twoje dane” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Teatr danych osobowych podanych przez Kupującego w celu realizacji zamówienia, możliwości kontaktowania się z Kupującym i innych koniecznych działań związanych z systemem sprzedaży biletów online.
 3. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy także o przysługującym Państwu prawie do wnoszenia skargi na nieuprawnione wykorzystanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane  przez Teatr korzysta z prawa do ich ochrony w zakresie przewidzianym prawem. W szczególności osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma  prawo nieograniczonego dostępu do swoich danych oraz prawo do żądania  uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 5. W związku ze sprzedażą biletów online Teatr przekazuje dane osobowe uzyskane od Kupującego do Pay Pro i jej agenta płatniczego - DialCom24 Sp. z o.o., na czas trwania umowy pomiędzy Teatrem i Pay Pro oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji transakcji zakupu biletów online oraz w celu realizacji przez agenta płatniczego jego obowiązków.
 6. Dane osobowe Kupującego, przekazane podmiotom, o których mowa w ust. 5  obejmują jego  imię i nazwisko, adres i adres e-mail.
 7. Dane osobowe Kupującego, przekazane przez Teatr w zakresie, o którym mowa w ust. 5 i 6 i przetwarzane przez Pay Pro i jej agenta płatniczego mogą być przez te podmioty udostępniane wyłącznie w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, organom skarbowym, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Narodowemu Bankowi Polskiemu.   
 8. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Pay Pro i jej agenta płatniczego w zakresie niezbędnym do realizacji zakupu biletów online.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§5

 

 1. Wszelkie bilety zakupione w Teatrze, w tym również bilety online nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Bilet jest dokumentem uprawniającym do jednorazowego wejścia na widownię Teatru na wydarzenie artystyczne, na które został zakupiony.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego.
 4. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i Kasy  biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie internetowej Teatru: www.teatr-mickiewicza.pl .
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line, wprowadzony w trybie przewidzianym dla ustanawiania aktów wewnętrznych w Teatrze, jest  dostępny na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru.