Aktualności

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Teatrze

II Powiatowy Konkurs dla Uczniów

 

na prezentację multimedialną „Mój ulubiony aktor i jego najciekawsze role”

 

Konkurs odbywa się pod patronatem Pana Roberta Dorosławskiego

 

Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

 

Regulamin Konkursu

 

Cele konkursu:

 

- promocja historii regionu,

 

- propagowanie historii i wiedzy o Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie,

 

- przybliżenie sylwetek aktorów występujących na scenie częstochowskiego Teatru,

 

- zapoznanie młodzieży z repertuarem Teatru,

 

- kształcenie i rozwijanie zainteresowań kulturalnych dzieci i młodzieży,

 

- rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów,

 

- korzystanie z różnych źródeł informacji.

 

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez uczniów pod opieką nauczyciela  prezentacji multimedialnej, będącej uczniowską interpretacją tematu. Należy podać wykorzystane źródła. Prezentacja może być wykonana w dowolnym programie np. Power Point, prezi.com, kizoa.com czy storyjumper.com. Powinna zawierać maksymalnie 40 slajdów.

Konkurs rozegrany zostanie w dwóch kategoriach:

 

szkoły podstawowe (klasy 7-8),

 

- ponadpodstawowe.

 

Każda szkoła może zgłosić od 1 do 3 prezentacji, przy czym prezentację może stworzyć zespół złożony maksymalnie z 3 uczniów. Prace mogą być również indywidualne. 

 

Komisja będzie oceniała:

 

-nowatorstwo,

 

- propagowanie wiedzy o Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie,

 

- interpretację tematu,

 

- dobór materiałów i sposób ich wykorzystania,

 

- czytelność prezentacji,

 

- grafikę,

 

- atrakcyjność prezentacji,

 

- zaangażowanie uczniów.

 

Kartę zgłoszeniową do konkursu prosimy przesyłać na adres mailowy:

 

biblioteka8los@8los.pl do 6 grudnia 2021 roku.

 

Prezentację należy przesyłać na podany poniżej adres do 15 kwietnia 2022 roku.

 

biblioteka8los@8los.pl

 

Przesłanie karty zgłoszeniowej oraz prezentacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz klauzuli informacyjnej RODO (załączona poniżej).

 

Prace będą oceniane przez Komisję, której werdykt będzie ostateczny, od którego nie będzie przysługiwać odwołanie. Zwycięzcy o wynikach zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 25 kwietnia 2022 roku.

 

 

Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

 

Teresa Rygalik – Weżgowiec: 881260016

 

Renata Białowąs: 609094822

 

 

Organizatorki:

 

mgr Teresa Rygalik-Weżgowiec

 

mgr Renata Białowąs

 

mgr  Ewelina Noszczyk – Sekretarz Konkursu

KARTA UCZESTNIKA

II POWIATOWEGO KONKURSU dla Uczniów

na prezentację multimedialną 

Mój ulubiony aktor i jego najciekawsze role

 do pobrania

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w konkursie

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informuję, że:

 1. 1.    Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe
  w Częstochowie
  .

Z administratorem danych można skontaktować się poprzez:

 1. adres do korespondencji: ul. Worcella 22, 42-202 Częstochowa,
 2. numer telefonu 34 3642762,
 3. adres e-mail: lo8@edukacja.czestochowa.pl
 4. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SAMORZĄDOWE (lo8czwa)
  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem 34 3706314.
  2. Dane osobowe podane przez uczestnika w karcie zgłoszeniowej lub później w trakcie trwania Konkursu przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu oraz  publikacja informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu określonego w pkt. 3. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
  4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych w szczególności podmioty zapewniająca wsparcie techniczne dla użytkowanych systemów informatycznych oraz firma zapewniająca hosting strony internetowej.
  5. Dane osobowe uczestników konkursu zawarte w karcie zgłoszenia będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
  6. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
  7. dostępu do swoich danych;
  8. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  9. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  10. usunięcia danych osobowych;
  11. prawo do sprzeciwu;
  12. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
   1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.