Aktualności

XV Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

  Częstochowa, 29 IV 2015'

     Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

ogłasza

XV Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Regionu Częstochowskiego

Regulamin

1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum dwa spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz zespoły z regionu zaproszone przez organizatora.

2. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna -dowolne) i przesłanie na adres organizatora  płyty DVD  z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i -ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może  trwać dłużej niż 30 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację 

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

3.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów

B/ Zabrania się  także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie  dla życia i zdrowia 

C/ Warunki techniczne muszą być  precyzyjnie określone i skonsultowane z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem 

D/ Warunki techniczne  ostatecznie zostaną zweryfikowane  pod względem bezpieczeństwa 15 VI podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p. poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

4. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń- zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich.

5. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd

6. Wypełnioną ankietę oraz płytę z nagraniem należy  dostarczyć do sekretariat

u Teatru im.  A. Mickiewicza w terminie do 25 V 2015 r.

7. O zakwalifikowaniu do Konkursu zespoły zostaną powiadomione 26 VI 2015 r.

8. Wszystkie przyjęte do konkursu spektakle prezentowane będą na Scenie kameralnej Teatru  im. A. Mickiewicza w Częstochowie (o dokładnych terminach szkoły i opiekunowie grup zostaną powiadomieni  29 V 2015 r.)

9.  Spotkanie instruktorów teatralnych z organizatorami Przeglądu odbędzie się 03 VI o godz. 16.00   w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

10. Prezentacja szkolnych spektakli odbędzie się - 15 VI (poniedziałek -od godz. 10.00; próby aktorsko – techniczne w godz. 8.00- 10.00)  na  scenie kameralnej Teatru im. A. Mickiewicza. 

11. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi  27 VI o godz. 18.00 (scena kameralna ) przed spektaklem  „Życie: trzy wersje”  Yasminy Rezy w reż. Piotra Machalicy.

 12. Organizator powołał komisję oceniającą spektakle w składzie: Andrzej Bartnikowski (reżyser), Ewelina Rucińska (aktorka), Agnieszka Lipińska (teatrolog)

13. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenie na spektakl

Szczegółowe informacje pod  nr tel. (34)  3723341 lub (34) 372 33 04

ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

Sporządzono – 29 IV 2015r.

Dyrektor Teatru - Robert Dorosławski

 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w

XV PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

15 VI 2015 r.

Szkoła (nazwa, adres, telefon).................................................................................

 

Tytuł sztuki…………………………………

Autor……………………………………….

Obsada  z wyszczególnieniem ról…………………………………….

 

Imię  i nazwisko, numer tel. i adres mailowy opiekuna kółka teatralnego……………………….

 

Warunki techniczne……………………………….

 

Czas trwania spektaklu…………………………..

 

Czas montażu/demontażu………………………….

 

   Głównym organizatorem konkursu jest częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza, który opracowuje regulamin, powołuje komisję artystyczną i udostępnia swoje sceny na potrzeby Przeglądu. Poszczególne zespoły zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie wzoru Kart Zgłoszenia.                  

                                                                              

 Szczegółowe informacje pod nr tel.- (0-34) 3723341 lub 3723304

e-mail:  ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl