Aktualności

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Szanowni Państwo, rozpoczynamy nabór do Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich.

Regulamin, kartę zgłoszenia oraz klauzulę dot. przetwarzania danych osobowych pulikujemy poniżej.

Przegląd odbędzie się na Scenie kameralnej częstochowskiego Teatru - 11 czerwca 2018 r. w godz. 10.00-16.00.

Wstęp na wszystkie pokazy konkursowy jest bezpłatny!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                                                                          Częstochowa, 04 V 2018 r. 

     Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

ogłasza

XVIII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Regionu Częstochowskiego – 11 VI 2018 r.

 

Regulamin 

  1. 1.     W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum dwa spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz maksimum dwa zespoły spoza regionu zaproszone przez organizatora.
  2. 2.     Przegląd odbędzie się na Scenie Kameralnej Teatru Mickiewicza w Częstochowie dn. 11 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do 16.00 (próby godz. 8.00-9.50)

3. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna-dowolne) i przesłanie na adres organizatora  płyty DVD  z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i -ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może  trwać dłużej niż 30 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

4.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów, stroboskopu

B/ Zabrania się  także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie  dla życia i zdrowia

C/ Warunki techniczne muszą być  precyzyjnie określone i skonsultowane z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem

D/ Warunki techniczne  ostatecznie zostaną zweryfikowane  pod względem bezpieczeństwa 06 VI podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p. poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

 

5. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń- zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich lub spoza regionu częstochowskiego (warunkiem jest także dostarczenie płyty DVD z zapisem spektaklu)

 

6. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd.

 

Wypełnioną ankietę należy  przesłać do p. Ewy Oleś, sekretarza literackiego Teatru im.  A. Mickiewicza na adres: ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl w terminie do 02 VI 2018 r.

 

7.  Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 17 VI (Scena duża) po spektaklu „Czechow: Żarty z życia” w reż. Andrzeja Bubienia

8. Spektakle oceniać będzie jury w składzie: Agata Pruchniewska (aktorka), Ewelina Rucińska (aktorka), Agnieszka Lipińska (teatrolog)

9. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenia na spektakle.

 

Szczegółowe informacje pod  nr tel. (34)  3723341 lub (34) 372 33 04

ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 

Dyrektor teatru – Robert Dorosławski

 ------------------------------------------------------------------------------------------

 

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w

XVIII PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

11 VI 2018 r.

 

Szkoła (nazwa, adres, telefon

 

Tytuł sztuki:

 

Autor…

 

Obsada  z wyszczególnieniem ról…………………………………….          

 

 

Imię  i nazwisko, numer tel. i adres mailowy opiekuna kółka teatralnego…

 

 Warunki techniczne………………………………..

 Czas trwania spektaklu…

Czas montażu/demontażu……

   Głównym organizatorem konkursu jest częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza, który opracowuje regulamin, powołuje komisję artystyczną i udostępnia swoje sceny na potrzeby Przeglądu. Poszczególne zespoły zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie wzoru Kart Zgłoszenia.                 

Szczegółowe informacje pod nr tel.- (0-34) 3723341 lub 3723304

e-mail:  ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

 --------------------------------------------------------------

OŚWIADCZENIE
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

(Wzór do bazy danych klientów/ widzów Teatru oraz uczestników warsztatów i innych działań teatru, gdzie potrzebne są informacje osobowe)

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do telefonicznych kontaktów Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie dot. XVIII Przeglądu Zespołów Teatralnych Szkół Średnich organizowanego przez wyżej wspomnianą instytucję.

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Kilińskiego 15.

Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 922 z póź. zm.).

 

 

.........................................................................

Czytelny podpis