Aktualności

Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

                 Częstochowa, 24 IV 2017 

     Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie  

ogłasza

XVII Przegląd Zespołów Teatralnych Szkół Średnich

Regionu Częstochowskiego

Regulamin

1. W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły (maksimum dwa spektakle z jednej szkoły) teatralne ze szkół średnich z terenu miasta Częstochowy oraz maksimum dwa zespoły spoza regionu zaproszone przez organizatora.

2. Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przygotowanie przedstawienia teatralnego (tematyka i konwencja sceniczna-dowolne) i przesłanie na adres organizatora  płyty DVD  z nagranym spektaklem, a także wypełnienie karty zgłoszenia wg następującego wzoru:

A/tytuł spektaklu

B/ autor tekstu i -ewentualnie-autor przekładu

C/twórcy przedstawienia (reżyser, scenograf, kompozytor, ruch sceniczny, etc.)

D/pełna obsada przedstawienia (liczba osób w zespole nie powinna przekraczać 20)

E/czas trwania spektaklu (spektakl nie może  trwać dłużej niż 30 min )

F/czas montażu i demontażu przedstawienia

G/ niezbędne warunki techniczne (montaż spektaklu nie może trwać dłużej niż 15 min.)

H/imię, nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za konkursową prezentację 

I/pieczęć i podpis dyrektora szkoły oraz pieczęć placówki, jako instytucji sygnującej zespół do konkursu

3.Warunki techniczne

A/ Podczas spektaklu obowiązuje bezwzględny zakaz używania  otwartego ognia, materiałów pirotechnicznych, laserów, stroboskopu  

B/ Zabrania się  także montażu niebezpiecznych elementów dekoracji, które mogą stanowić zagrożenie  dla życia i zdrowia 

C/ Warunki techniczne muszą być  precyzyjnie określone i skonsultowane z kierownikiem technicznym teatru minimum na tydzień przed konkursem 

D/ Warunki techniczne  ostatecznie zostaną zweryfikowane  pod względem bezpieczeństwa 12 VI podczas prób techniczno – aktorskich poprzedzających prezentacje konkursowe.

E/ W przypadku niezastosowania się do wymogów bezpieczeństwa p. poż. i higieny pracy komisja nie dopuści spektaklu do konkursu

4. Organizator ma prawo – w przypadku małej liczby zgłoszeń- zaprosić zespoły działające poza obrębem szkół średnich lub spoza regionu częstochowskiego (warunkiem jest także dostarczenie płyty DVD z zapisem spektaklu)

5. W przypadku małego zainteresowania Przeglądem (mniej niż cztery zgłoszenia) Organizator ma prawo odwołać Przegląd.

Wypełnioną ankietę należy  dostarczyć (lub przesłać) do sekretariat

u Teatru im.  A. Mickiewicza , ul. Kilińskiego 15, 42-200 Częstochowa, tel./fax (34) 3723350 w terminie do 05 VI 2017 r.

6. Wszystkie przyjęte do konkursu spektakle prezentowane będą na Scenie kameralnej Teatru  im. A. Mickiewicza w Częstochowie (o dokładnych terminach szkoły i opiekunowie grup zostaną powiadomieni  07 VI 2017 r.)

7. Spotkanie instruktorów teatralnych z organizatorami Przeglądu odbędzie się 08 VI o godz. 16.00   w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

8. Prezentacja szkolnych spektakli odbędzie się - 12 VI (poniedziałek -od godz. 10.00; próby aktorsko – techniczne w godz. 7.00- 10.00)  na  scenie kameralnej Teatru im. A. Mickiewicza. 

9. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 18 VI (scena kameralna ) po spektaklu „Miasto Szklanych Słoni” w reż. Andrzeja Bartnikowskiego

10. Organizator powołał komisję oceniającą spektakle. Skład komisji zostanie podany do informacji publicznej nie później niż 15 maja 2017 r.

11. Nagrody przyznawane zwycięskim zespołom będą miały charakter symboliczny: albumy, książki, płyty, zaproszenia na spektakle.

Szczegółowe informacje pod  nr tel. (34)  3723341 lub (34) 372 33 04

ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl

Dyrektor teatru – Robert Dorosławski

KARTA ZGŁOSZENIA

udziału w

XVII PRZEGLĄDZIE ZESPOŁÓW TEATRALNYCH SZKÓŁ ŚREDNICH

12 VI 2017 r.

Szkoła (nazwa, adres, telefon

Tytuł sztuki:

 

Autor…

Obsada  z wyszczególnieniem ról…………………………………….          

 

Imię  i nazwisko, numer tel. i adres mailowy opiekuna kółka teatralnego…

Warunki techniczne………………………………..

 

Czas trwania spektaklu…

Czas montażu/demontażu………………………….

   Głównym organizatorem konkursu jest częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza, który opracowuje regulamin, powołuje komisję artystyczną i udostępnia swoje sceny na potrzeby Przeglądu. Poszczególne zespoły zgłaszają dyrektorzy szkół na podstawie wzoru Kart Zgłoszenia.                 

 Szczegółowe informacje pod nr tel.- (0-34) 3723341 lub 3723304

e-mail:  ewa.oles@teatr-mickiewicza.pl